headerháttér

Szamárfül Családi Fesztivál 2018

2018-08-17

Térkép betöltése...

Dátum:
17/08/2018 - 19/08/2018

Helyszín:
Zsolnay Negyed


A 2018. augusztus 17 – 19.  meg­szer­ve­zett prog­ram­so­ro­zat kö­zép­pont­já­ban i­dén, he­te­dik al­ka­lom­mal is a gye­re­kek, a csa­lád, a kö­zös já­ték, és az él­mé­nyek áll­nak. Pécs kul­tu­rá­lis vá­ros­ré­sze az is­ko­la­kez­dés e­lőtt
ó­ri­á­si ját­szó­ház­zá vál­to­zik, a­hol a kéz­mű­ves és ze­ne­i fog­lal­ko­zá­sok mel­lett ze­nés és báb­szín­há­zi e­lő­a­dá­sok­ra is el­lá­to­gat­hat­nak Sa­nyi csa­csi ba­rá­ta­i. A Szamárfül Fesztivál programjai itt érhetők el.
Forrás